Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door BMB Techniek gevestigd te Vijfhuizen, hierna te noemen: “BMB Techniek”, aangegaan.
b. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van “BMB Techniek”.
c. Bepalingen die afwijken van de algemene voorwaarden van “BMB Techniek” zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
a. “BMB Techniek” aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
b. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van “BMB Techniek” onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
c. Algemene voorwaarden worden slechts door “BMB Techniek” aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen en/of offertes alsmede levertijden zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf bedrijf of magazijn van “BMB Techniek”, exclusief omzetbelasting en exclusief verpakkingsmateriaal.
c. Gegevens in drukwerken verstrekt door “BMB Techniek” zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden “BMB Techniek” niet.

Artikel 4. Afspraken
a. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “BMB Techniek” binden de laatste niet, voor zover ze door “BMB Techniek” niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen volmacht hebben om namens “BMB Techniek” op te treden.

Artikel 5. Overeenkomst
a. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor “BMB Techniek” door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
b. Elke met “BMB Techniek” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat “BMB Techniek” zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie “BMB Techniek” zich zal wenden tot La Granda Juridisch Kantoor te Vijfhuizen.
c. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door “BMB Techniek” bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6. Prijzen
a. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
b. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden “BMB Techniek” niet.
c. De prijzen, zoals vermeld, zijn exclusief BTW.
d. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
e. Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7. Gedeeltelijke levering
a. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8. Verpakkingsmateriaal
a. Indien noodzakelijk wordt verpakkingsmateriaal tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van verpakkingsmateriaal is ter beoordeling van “BMB Techniek”.

Artikel 9. Aanbetaling
a. “BMB Techniek” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van “BMB Techniek” de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. 

Artikel 10. Leveringstermijnen
a. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
b. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor “BMB Techniek” zijn de goederen te leveren.
c. Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
d. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking voor een periode van ten hoogste 2 maanden opgeslagen.

Artikel 11. Vervoer
a. De verzending geschiedt op de wijze als door “BMB Techniek” aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12. Meer- en minderwerk
a. Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
b. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
c. Door “BMB Techniek” te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
d. De toepasselijkheid van het in artikel 7:755 Burgerlijk Wetboek bepaalde, dan wel het bepaalde in een vervangende wettelijke regeling, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Wijziging van de opdracht
a. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
b. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan “BMB Techniek” ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per telefoon of per fax opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
c. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door “BMB Techniek” buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14. Terugvordering
a. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, “BMB Techniek” terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering “BMB Techniek” wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op terugvordering.
b. “BMB Techniek” dient in staat te worden gesteld terugvorderingen te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
c. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
d. Indien de terugvordering naar het oordeel van “BMB Techniek” c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. “BMB Techniek” is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 15. Annuleren
a. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door “BMB Techniek” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan “BMB Techniek” als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht “BMB Techniek” te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
b. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “BMB Techniek” zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16. Garantie
a. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
b. BMB Techniek” heeft het recht zijn garantieverplichtingen op te schorten, indien de opdrachtgever niet heeft voldaan, dan wel niet volledig heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de tussen “BMB Techniek” en opdrachtgever aangegane overeenkomst.
c. De garantie geldt niet, indien de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien de oorzaak der gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond. 

Artikel 17. Retentierecht
a. Wanneer “BMB Techniek” goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
a. “BMB Techniek” is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
b. “BMB Techniek” is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van “BMB Techniek” of van hen, die door “BMB Techniek” te werk zijn gesteld.
c. “BMB Techniek” zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 19. Overmacht
a. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar “BMB Techniek” of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van “BMB Techniek”, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van “BMB Techniek”, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor “BMB Techniek” overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
b. “BMB Techniek” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud
a. Zolang “BMB Techniek” geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van “BMB Techniek”,
b. “BMB Techniek” heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
c. Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden bijv. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21. Wanprestatie en ontbinding
a. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij direct ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
b. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “BMB Techniek” ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
c. De in sub b van dit artikel vermelde rechten heeft “BMB Techniek” eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die “BMB Techniek” op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22. Betaling
a. Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, waarbij voor “BMB Techniek” het recht ex artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek, dan wel het recht in een vervangende wettelijke bepaling, onverlet blijft.
b. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
c. Indien de nota niet binnen 90 dagen na factuurdatum is voldaan vervallen alle eventueel verstrekte kortingen.
d. “BMB Techniek” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de eerste dag van verzuim.
e. “BMB Techniek” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
f. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 37,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat “BMB Techniek” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 23 Toepasselijk recht
a. Op alle door “BMB Techniek” gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen
a. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van “BMB Techniek”, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Alle prijzen genoemd op deze website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten!

Op de hoogte van acties en tools?

* Verplicht veld
  • Winkel informatie

BMB Techniek B.V.

Crommelinbaan 50

2142 EX Cruquius

KVK: 34077426
BTW: 807236317.B01

Maandag t/m vrijdag: 7.30 – 17.00uur
Zaterdag en zondag: gesloten

© All Right Reserved BMB techniek

2024

Webdesign en bouw door ditisABC